TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä
OivaTyö Oy
Kurssitie 40
43300 Kannonkoski
Puh. 044 438833 tai helja.laajala@oivatyo.fi

Hakemusta, työnhakua ja omia tietoja koskevat tiedustelut ja pyynnöt tulee osoittaa ensisijaisesti
rekisteristä vastaavalle työnantajalle eli rekisterinpitäjälle.

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Heljä Laajala p. 044 4388330

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
Marlevo-palvelussa olevia tietoja käsittelevät rekisterinpitäjän
rekrytointiin osallistuvat henkilöt. Henkilötietoja käsittelevät salassapitosopimuksen tehneet yrityksemme
työntekijät tehtäviään suorittaessaan. Toimeksiantosuhteessa asiakkaisiimme saatamme luovuttaa
henkilötietoja henkilön suostumuksella asiakkaallemme rekrytointiprojektin toteuttamisen edellyttämässä
laajuudessa.

Rekisterin teknisenä alustana toimii Marlevo-palvelu, jonka toimittaja on HMR Group Oy.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa rekisterinpitäjän asiakkaan rekrytointi, jonka
tavoitteena on hakijan ja työnantajan välinen työsopimus. Pääasiallisia tiedon käyttötarkoituksia ovat:
rekrytointi- ja suorahakupalveluiden tarjoaminen, jolloin autamme yritysasiakkaitamme löytämään
avoimiin tehtäviin sopivia henkilöitä, työnhakijoiden auttaminen löytämään profiiliinsa sopivaa työtä,
sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen, oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen,
asiakasviestintä, liiketoimintamme kehittäminen ja palveluidemme kohdentaminen. (Yleinen tietosuojaasetus, artikla 6, kohta 1b.)

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Marlevo-palvelun tietojen käsittelyyn käyttämät palvelimet sijaitsevat Suomessa. Marlevo-palvelussa
olevaa tietoa ei käsitellä OivaTyön toimesta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Tietojen siirtoa voi kuitenkin
tapahtua EU:n tai ETA:n ulkopuolella esimerkiksi siinä tapauksessa, jossa rekisterinpitäjän rekrytointiin
osallistuva henkilö sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tässäkin tapauksessa käsiteltävien tietojen
tietoturva on varmistettu käyttämällä salattuja tietoliikenneyhteyksiä.

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys
Palveluun kerätään pääosin rekrytoinnissa tarvittavia tietoja, jotka käyvät ilmi rekrytoinnissa käytetystä
työnhakulomakkeesta ja jotka saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kerättävät tiedot ovat useimmiten
seuraavat:

 • Nimi- ja yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (tunnistamista ja viestintää
  varten)
 • Sukupuoli ja -syntymäaika (rekrytoinnin kehittämiseen tähtäävää tilastointia varten).
 • Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot (esim. työkokemus- ja koulutustausta,
  kielitaidot ja muu osaaminen)
 • Liitetiedostot (esim. CV, hakemus, työnäyte, kuva)
 • Rekrytointiprosessin aikana muodostuvat tiedot kuten sähköpostiviestit, tekstiviestit ja tallennettavat
  tiedostot
 • Työnantajan tekemät luokittelut ja muistiinpanot.

Näiden lisäksi tietoja voidaan kerätä seuraavissa tapauksissa:

Hakemukset säilyvät palvelussa maksimissaan 5 vuotta hakemuksen lähettämisestä tai viimeisestä
päivityksestä. Emme säilytä henkilötietoja kuitenkaan pidempään kuin on tarpeellista niiden
käyttötarkoitukselle. Jos henkilö on hakenut julkisesti avoinna ollutta tai suorahaussa ollutta tehtävää,
emme säilytä tietoja muita hakuja varten, ellei henkilö ole antanut siihen nimenomaista suostumusta.

Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään palveluidemme käytön yhteydessä tai kun henkilö
toimittaa meille oma-aloitteisesti CV:n. Henkilön omalla suostumuksella voimme kerätä henkilöä koskevaa
tietoa suosittelijoilta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä vastaa, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja
rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Palveluntarjoaja (HRM Group Oy) vastaa rekisteriin (Marlevo-palvelu) tallennettujen tietojen teknisestä
suojauksesta, johon kuuluvat esim. palvelun sisäinen tietoturva, kulunvalvonta, ohjelmistojen
tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi. Palvelun tietoturvaa testataan sisäisten testien lisäksi myös
kolmannen osapuolen tekemillä tietoturvatarkistuksilla.

Palvelun ja käyttäjän selaimen välinen tietoliikenne on aina suojattu vahvalla salauksella.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeudet omiin tietoihinsa.

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos
tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröity voi
osoittaa kirjallisen tai suullisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai
puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu kirjallisella tai suullisella
pyynnöllä rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa
poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta (esim. lakiin perustuva valitusaika
valintapäätöksestä). Rekisteröity osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisen tai suullisen tietojen poistamisesta.

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn
henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on
osoitettava kirjallisesti tai suullisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien
henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on
osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa.
Tämä tapahtuu olemalla kirjallisesti yhteydessä rekisterinpitäjään.

Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen,
rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen tapahtuu
kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle.

Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn
epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka
Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.